Tune IL Fotball vokser som aldri før og vi trenger flere flinke mennesker til å bidra i klubbens daglige drift. Tune IL Fotball har som en plan å bli en kvalitetsklubb, men før vi tar det skrittet å går videre med det, så trenger vi flere personer i forskjellige roller. Vi har noen navn på blokka og har snakket med noen aktuelle som muligens kunne tenke seg å bidra i diverse roller, men dette er ikke avklart ennå, så derfor legger vi ut hele listen.

Trenerveileder

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan.
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere i samarbeid med sportslig leder
 • Trenerveileder rapporter til Sportslig leder

Spillerutvikler

 • Følge opp spillere som er med på by/sone/krets/landslag.
 • Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging.
 • Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/trenerkoordinator og lagenes trenere.
 • Bistå ved valg om hospitering.
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.
 • Utarbeide rød tråd, sammen med sportslig leder, trenerveileder, aktuelle trenere og fotballstyre .

Fair Play ansvarlig

Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder.
Følgende oppgaver er viktige for Fair Play-ansvarlig:

 • Ha Fair Play møter med trenere/lagledere og ungdoms- og seniorspillere
 • Informere spillere, ledere og foresatte om foreldrevettregler i barnefotballen
 • Engasjere foreldre rundt lagene ved hvert enkelt lag med fokus på Fair Play
 • Arrangere Fair Play-skole for barnefotball-lagene

Dommerkoordinator

Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

 • Klubbens dommere
 • Klubbens styre og administrasjon
 • Lagledere og trenere• Fotballkretsen
 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold  til antall lag.
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.
 • Heve dommerens status i klubben!

Følgende gjøres for å rekruttere og beholde dommere:

 • Det skal arrangeres Klubbdommerkurs hver vår i forkant av at barnefotballen starter sesong.
 • Klubbdommere får litt betalt for å dømme kamper i barnefotball
 • Klubben jobber aktivt for å få klubbdommere til å ta rekruttdommerkurs og starte en dommerkarriere.

Oppstartsansvarlig

Tune IL fotball vil at møtet med barnefotballen skal være så positivt som mulig. Klubben ønsker at en person har et spesielt ansvar for oppstart av nye årskull i klubben. Deter viktig at oppstartsansvarlig kjenner godt til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

Følgende oppgaver er viktige for Oppstarts-ansvarlig:

 • Bistå ved rekrutering til det nye laget.
 • Spre informasjon om klubben, pålagte avgifter og     oppstartstidspunkt til foresatte.
 •  Arrangere første foreldremøtet med de foresatte til spillerne på det nye laget.
  Det første foreldremøte bør inneholde en del der klubbens historie,  verdier, mål etc blir presentert av en sentral person i klubben. Det gir foreldrene inntrykk av en klubb og ikke bare et enkelt lag og er en god investering for å få med foreldre til å bidra rundt årgangen.
 •  Arrangere de første treningene til det nye laget. Det er viktig av ansvarlig er godt forberedt, har nødvendig utstyr tilgjengelig og at innholdet i treningene bygger på klubbens sportsplan.
 •  Bistå ved inndeling av lag. Det er viktig å ha tenkt gjennom sammensetning, antall spillere osv.

Leder Barnefotball

Ta kontakt for info

Leder ungdomsfotball ( fra mars 2019)

Ta kontakt for mer info

Dugnadsansvarlig

Ta kontakt for mer info

Ved spørsmål om disse rollene, ta kontakt med Odd Olav Aamodt på e-post: ooa@tunefotball.no