1.1 Styreleder

 • Hovedansvar for Tune IL Fotball
 • Økonomi, budsjett (Hovedansvar)
 • Representant inn mot krets, forbund og representant i hovedstyret i Tune IL
 • Organisere styremøter og innkalle til styremøte
 • Hovedkontakt i samarbeidet mot S08
 • Attestere på regninger før oversendelse til Vigres
 • Ansvar for klubbens avtaler med leverandører og samarbeidspartnere.
 • Ta beslutninger på vegne av klubben og styret
 • Bistå i vanskelige saker (spillere, trenere og foresatte)
 • Ansvar for bestilling på Prozo via nettbutikk

1.2 Nestleder

 • Bistå leder og være med i et lederteam sammen med styreleder
 • I styreleders fravær gå inn som leder
 • Referent på styremøter
 • Hovedansvar for oppsett av Kamp –og treningstider på tunebanen
 • Leder for UA (13-19 år)
 • Ansvar for at lagene har trener og lagleder.
 • Ansvar for politiattester
 • Ansvar for utdeling av nødvendig utstyr. Myndighet til kjøp hos Prozo.
 • Ansvar for trenerlønninger og tilhørende kjørelister ifb med dette.
 • Ansvar for at lagledere tar vare på utstyr.

1.3 Leder barnefotball

 • Ansvar for at lagene har trener og lagleder.
 • Ansvar for utdeling av nødvendig utstyr. Myndighet til kjøp hos Prozo.
 • Ansvar for trenerlønninger og tilhørende kjørelister ifb med dette.
 • Ansvar for at lagledere tar vare på utstyr
 • Ansvar for oppstart av nye lag (1. klassinger)
 • Ansvar for politiattester i barnefotballen
 • Ansvar for hospitering sammen med sportsligleder (fra 10 år)
 • Organisering av dommeroppdrag i barnefotballen
 • Møte med trenere og lagledere 2 ganger pr. år. sammen med sportslig leder
 • Ansvar for søknad om lån av gymsal og fordeling av tider (Vintersesong)

1.4 Økonomiansvarlig

 • Bistå med budsjettarbeid
 • Hente post og sende regninger til Vigres for innbetaling
 • Ansvar for informering status økonomi opp mot budsjett på styremøtene
 • Oversikt over hva lagene har på sin lagkonto til enhver tid
 • Ansvar for «overføring» av midler til-fra lagkontoene
 • Ansvar for innkjøp av gavekort osv…
 • Oppfølging regnskap til kiosk.
 • Sørge for at utlegg blir tilbakebetalt

1.5 FIKS og medlemsansvarlig

 • Registrere nye medlemmer fra barnefotballen inn i Klubbadmin
 • Ajourhold av medlemsregister, utmeldinger osv..
 • «Vask» av medlemsregister minst 2 ganger pr. år
 • Utsendelse av treningsavgift, og oppfølging av innbetalinger
 • Ansvar for idrettsregisteringen
 • Ansvar for oppdatering i FIKS
 • Ansvar for påmelding av lag til seire og cup spill
 • Betaling av overganger

1.6 Sportsligleder

 • Leder for sportslig utvalg
 • Gjennomføring av møter i sportslig utvalg 5. ganger pr. år
 • Hovedansvar for sportsplan
 • Ansvar for hospitering følges etter NFF regelverk
 • Motivere trenere til å ta C-lisens kurs
 • Holde ajourført liste over hvem trenere som har kurs og hvilket delkurs
 • Gjennomføre 2 samlinger i året med trenere og lagledere i hele klubben sammen med leder for barnefotball og UA
 • Ansvar for å finne trenere i til lag i samarbeid med leder for BF, UA og senior
 • Melde til FIKS ansvarlig om nye trenere, trenere som slutter osv. for ajourhold i FIKS

1.7 Leder senior

1.8 Ansvarlig jentefotball

[toc]

2.0 Økonomi

2.1 Kontigent -og treningsavgift

Kontigent og treningsavgift fastsettes på årsmøte. Medlemskontigent fastsettes på årsmøte til hovedlaget og treningsavgiften fastsettes på årsmøte til fotballen.

Satser 2017

Følgene satser ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 2016 og gjelder for 2017

Alder Medlemskontigent Treningsavgift
0-6 400,- 1 600,-
7-12 400,- 1 900,-
13 – Senior 400,- 2 450,-
 • Ved innmelding etter 1. juli faktureres halv treningsavgift. Det faktureres hel medlemskontigent uansett når man melder seg inn. Periode for treningsavgift og kontigent er 1. januar til 31. desember
 • Spillere som starter etter serieslutt betaler ikke treningsavgift det året
 • Satsene gjelder det år man fyller, så fyller man 13 år i 2017 så får man treningsavgiften til 13 – Senior
Ingen trenere eller lagledere kan frita spillere for treningsavgift- Dette skal behandles av styret.

2.1.1 Søknad om å dele opp innbetaling av treningsavgiften

Man kan via denne linken søke om å få dele opp innbetaling av treningsavgiften. I søknaden skal det fremgå en plan for innbetalingen. Etter av søknaden er behandlet og innvilget så skal man skrive en kontrakt/avtale med Tune IL Fotball.

2.1.2 Kontrakt under 18 år

2.1.3 Kontrakt over 18 år

2.2 Dugnad

 • Dugnad for klubben kan være «arbeidsinnsats» på Tunebanen/Tunehytta. Anlegget krever vedlikehold og vi trenger medlemmer/foresatte til å stille opp for å holde det i orden. Lagledere får beskjed om å samle medlemmer/foresatte til slike dugnader.
 • Salgsdugnad er en dugnad der vi selger et produkt for å øke inntekten til klubben. Salgsdugnad arrangeres 1 gang pr. år og hvert medlem skal innbringe 1 X  ca. 500 kr i inntekt. Denne dugnaden arrangeres i samarbeid med Tune IL håndball.
 • Dugnad ved arrangementer osv. Ved arrangementer i regi av Tune IL Fotball kan vi trenge medlemmer / foresatte til å stille opp.

2.2.1 Kiosk

Kiosken er en viktig inntekt for Tune IL Fotball. Hvert lag for ansvar for å dekke opp 1-2 uker i løpet av en sesong.
I barnefotballen og i ungdomsavdelingen (opp til 16 år), er det foresatte som står sammen med medlemmet. Ingen under 16 skal så i kiosken alene. Lagledere er ansvarlig for å sette opp vaktliste de ukene de har vakt og ansvarlig for at vaktene dekkes opp.

2.2.2 Dugnad lag

Lag som på egent initiativ skaffer dugnad, må få dette godkjent av styret.

Eksempler på dugnader innad i laget:

 • Varetelling
 • Flytting
 • Salgsdugnader
 • Kakelotteri

Tiden lagene bruker på dugnad kommer i tillegg til dugnad pålagt av klubben.

2.2.3 Innvilgelse av søknad om dugnad

For å få innvilget søknad om egen dugnad, ser styret på lagets deltagelser på dugnad i regi av klubben. Har laget høy oppslutning på dugnader for Tune IL Fotball (Både inntektsbringende dugnader og andre dugnader), er sjansen stor for å få innvilget egen dugnad til laget.

2.3 Sponsorer

Støtte fra næringslivet er en viktig inntekt.
Sponsoravtaler kan kun inngås av klubbens markedsutvalg.

2.3.1 Draktsponsor

Det er inngått avtale med Tune IL Håndball har vi skal ha like drakter og de samme sponsorene. Avtale med draktsponsorer skal kun inngås av klubbens markedsutvalg

2.3.2 Webannonser

Webannonser selges av Tune IL sin markedsansvarlig

2.3.4 Sponsing av lag

Både foresatte, trenere og medlemmer skal primært jobbe for å skaffe sponsorer til klubben. Egne sponsorer fra næringslivet til lag godtas ikke.

2.4 Lagkasser

«Lagkasser» i Tune IL Fotball er opprettet med et eget regnskap hos vår regnskapsfører og alle penger skal stå på bok under Tune IL Fotball
Det er strengt forbudt og bruke egen privat bankkonto som lagkasse. Og lagleder skal heller ikke ha kontanter oppbevart hjemme i lengre periode. Man skal så raskt som mulig sette pengene inn på kontoen til Tune IL Fotball.

2.4.1 Sette inn penger på lagkonto

Skal man sette inn penger på lagkonto f.eks fra egen dugnad eller egenandeler for cuper osv skal man benytte følgene:

Kontonr:
Merk innbetaling med navnet på laget

Lagkasser

Viser til Informasjon til lagleder 5.0 Lagleder (punkt 5.2)

Opphør av lag

Hvis et lag opphører så tilfaller pengene laget har på sin lagkonto i sin helhet til Tune IL Fotball

2.5 Søknad om midler

Det finnes mange fond og stiftelser man kan søke om middler fra. Tune IL Fotball er ansvarlig for søke om middler som skal tilfalle fotballen

Tune IL Fotball

Tune IL Fotball ved styret som søker om midler som kommer hele klubben til gode. Dette kan være i form av middler til utstyr, arrangementer, midler til kurs osv.
Får man midler så øremerkes disse pengene til formålet som det er søkt om.

Lag/foresatte

Lag og foresatte skal ikke søke om midler til eget lag fra fond og stiftelser.

2.6 Kjøreliste

Alle trenere som har i sin kontrakt at de kan motta kjøregodtgjørelse skal levere kjøreliste korrekt utfylt til leder for sin avdeling.

Kjøregodtgjørelse utbetales i slutten av Juni og i slutten av november og lista må være levert innen den 20. den mnd. utbetalingen skal finne sted.

Kjørelista skal sendes i underskrevet stand til leder for avdelingen. Altså man må skrive ut og signere denne.

Alle felt må fylles ut.

3.0 Rutiner

3.1 Fakturering

Medlemskontingent

For å spille fotball må man være medlem av Tune IL. Det skal utsendes en faktura med medlemskontingenten via KlubbAdmin til medlemmet. Det er medlemsansvarlig i Fotballen som er ansvarlig for at denne blir fakturert på vegne av hovedlaget.

Treningsavgift

Hovedforfall: 1.mars
Faktura utsendelse: 15.februar
1.gangs purring: 14. mars
2.gangs purring:’ 2.mai
Nektes kamp og trening: 1. juni
Opphør av medlemskap: 6 mnd etter purring 2.

Ved 2. gangs purring skal lagleder kontaktes og be om å følge opp innbetaling. Det skal settes en frist for tilbakemelding fra lagleder

Nytt medlem

Faktura utsendelse: Umiddelbart etter godkjent medlemskap

Forfall: 14. dager
1.gangs purring: 14 dager etter forfall
2.gangs purring:’ 14 dager etter forfal 1.purringl
Nektes kamp og trening: En mnd. etter 2.gangs purring
Opphør av medlemskap: 6 mnd etter purring 2.

Ved 2. gangs purring skal lagleder kontaktes og be om å følge opp innbetaling. Det skal settes en frist for tilbakemelding fra lagleder

Sponsoravtaler
Disse faktureres så snart avtalen er underskrevet.

Markedsansvarlig oversender fakturainformasjon til økonomiansvarlig som godkjenner og videresender dette till Vigers for fakturering

Purring

Vi purrer ikke opp sponsorer, men fjerner eventuelt webannonse fra hjemmesiden en mnd etter forfall.

3.2 Medlemsansvarlig

 

Lagleder

Nytt medlem

Når det kommer et nytt medlem skal lagleder utføre følgene oppgaver:

 • Få tak i epostadressen til den nye medlemmet/foresatte
 • Oversende Nytt medlem epost til medlem / foresatt
 • Følge opp at medlemmet kommer inn under sitt lag i Klubbadmin

Medlemmer som slutter

Når et medlem slutter skal lagleder utføre følgene

 • Sende mail til post@tunefotball.no om hvilket medlem dette gjelder
 • Sørge for at medlemmet lever tilbake utstyr som tilhører klubben (drakt, ball osv.)
 • Kontrollere at medlemmet har blitt tatt ut av sitt lag i Klubbadmin

Vask av medlemsregister

Lagleder skal gå igjennom sitt medlemsregister etter forespørsel fra medlemsansvarlig. Tilbakemelding skal gis innen tidsfristens utløp.

Medlemsansvarlig

Rutine for medlemsansvarlig

3.3 Politiattester

Alle som skal ha et tillitsverv i Tune IL Fotball skal fremvise Politiattest uten merknader.

Hvordan fremskaffe Politiattest

Politiattest mottatt

Når personen som har søkt om politiattest har mottatt denne, så skal denne fremvises til leder for avdeling.
Når leder for avdelingen har sett denne skal dette noteres i vårt lukkende område på vårt intranett, som bare leder for BF, UA og Senior har tilgang til.

Tune IL Fotball skal ikke ha attesten, bare se den og søker tar selv vare på attesten

3.4 FIKS

Fiks ansvarlig melder på lag i serien og på Cup via Fiks.

Frister for påmelding til serien.

 • 3 divisjon og høyere 1 desember
 • Senior kvinner / menn 15 desember
 • Ungdoms fotball 1 januar
 • Barnefotball (6-12 år) 1 februar.

Lagledere må melde inn lag til Fiks ansvarlig senest 14 dager før.
Fiks ansvarlig holder styr på overganger, registering av nye spillere og Innmelding av 12 åringer i Fiks.
Tune Fotball må lage oppdaterte lister på trenere og kontaktpersoner på hvert lag, så Fiks ansvarlig kan kontakte trenere / kontaktpersoner  ved overganger eller purringer.

Fiks ansvarlig legger inn nye brukere i FIKS og gir rettigheter til lagledere / oppmenn / trenere etter behov. Sletter også brukere når de avslutter sitt engasjement i TUNE IL.

For å opprette bruker på FIKS ansvarlig få: Navn, adresse, mail adresse, mobil nummer og fødselsdato.

3.5 Kamp og treningstider

3.6 Skader

Ved alvorlig skade på en spiller enten under trening eller kamp skal følgene gjøres.

 1. Trener / lagleder varsler leder for avdelingen (BF, UA, senior) straks.
 2. Avdelingsleder varsler styreleder
 3. Trener / lagleder fyller ut følgene skjema https://tuneil1.typeform.com/to/e0YR0Y
 4. Når skjema er mottatt, vil avdelingsleder informere foresatte / spiller om hvordan man registerer skaden hos forsikringsselskapet

3.7 Nøkler og Tunehytta

Hvert årstrinn skal et sett med nøkler til Tunehytta. Vi gir ikke ut nøkler til alle trenere.

3.8 Søknad om CUP

Alle som skal delta på CUP som de ønsker at Tune IL Fotball skal dekke skal benytte følgene skjema:
https://tuneil1.typeform.com/to/bqEzbi

Se flytskjema

3.8.1 Ved godkjent søknad

Meld på laget og send betalingsinformasjon til veronica@tunefotball.no

3.9 Kjørelister

Kjørelister sendes fra trener til leder for avdelingen i utfylt og underskrevet stand. Leder skal så attestere for kjøringen til treneren. Så skal trener oversende dette til økonomiansvarlig så også foretar utbetalingen.

3.10 Bestilling av utstyr

All bestilling av utstyr skal skje via klubbshopen vår. Dette for at vi skal ha en god oversikt over bruk og innkjøp av utstyr. Det er kun lagleder som har mulighet til å bestille og man skal ikke selv hente ut utstyr hos Prozo som ikke er godkjent av styret.

3.10.1 Drakter

Når man får nye spillere inn på laget så skal man bestille drakt via nettbutikken. Vi krever da navnet på spilleren som skal ha drakten. Det vil ikke bli bestilt drakt før det nye medlemmet har betalt medlemskontigent og treningsavgift. Så vi ber lagleder og å få beskjed fra forsatte / spiller når denne er betalt og da legger man inn en bestilling i klubbshoppen

3.10.2 Baller

Baller bestilles etter behov. Som nevt over så vil ikke nye spillere få utlevert ball før medlemskontigent og treningsavgift er betalt.
Ingen lag skal ha «ekstra» baller tilfelle behov, dette deles kun ut ved behov

Kap I. Prøvespille / trene

Det er mange som ønsker å spille fotball i Tune og det syntes vi er veldig hyggelig. Det er noen regler for å «prøve» seg i Tune.

§ 1 Barnefotballen

Barn som ønsker å spille fotball i Tune kan prøve seg i inntil 4 treninger (2 uker). Etter dette så må man melde seg inn i Tune IL (kr. 400) og betale inn treningsavgift (etter gjelde satser), før man kan fortsette.

Ikke spille kamper

Et barn som prøver seg i et lag, skal IKKE delta på kamper. Dette gjelder også treningskamper. Grunnen til dette er forsikring på barnet. Skulle man være så uheldig at en alvorlig skade skulle oppstå i kamp, kan dette få store følger for den rammende familien.

Det er lagleders ansvar og følge opp dette punktet.

§ 2 Ungdom /senior

(1) Hvis en spiller kommer til Tune å ønsker å prøve trene med oss og spilleren står registrert på en annen klubb, SKAL lagleder ta kontakt med klubben for å forhøre seg om dette er OK.
Ungdom / Senior kan prøve seg i inntil 4 treninger (2 uker). Etter dette så må man melde seg inn i Tune IL (kr. 400) og betale inn treningsavgift (etter gjelde satser), før man kan fortsette.

(2) Er ikke spiller registrert i en annen klubb, så kan man få inntil 4 treninger (2 uker). Spilleren kan IKKE spille kamper for Tune IL uten å være innmeldt som medlem.

Ikke spille kamper

Ungdom / senior som prøver seg i et lag skal ikke delta på  treningskamper så fremt vi har fått godkjent dette av spillerens klubb.

Det er lagleders ansvar og følge opp dette punktet.

Kap II. Medlemskap i Tune IL

§ 1 Medlemskap

Alle som ønsker å spille fotball i Tune IL skal være medlem og betale medlemskontigent.

5.0 Lagleder

5.1 Avgifter

Alle spillere skal betale medlemskontigent og treningsavgift. Fakturaen for dette sendes til den e-postadressen vi har registrert i vårt medlemsregister. Ikke betalte avgifter vil føre til at spiller blir nektet deltagelse på treninger og kamper.

5.1.1 Medlemskontigent

Denne kontigenten betales til Tune Idrettslag og er fastsatt på årsmøte til kr. 400

5.1.2 Treningsavgift

Avgiften betales til Tune IL Fotball etter gjeldene satser som er behandlet på årsmøte (2.0 Økonomi)

5.2 Lagkasser

Alle lag har egen konto hos DNB (kommer nå i 2017). All inntekt fra dugnader, foreldrebetaling, annen inntekt osv. skal innbetales på denne kontoen.

Private lagkontoer

At lagleder benytter privat konto som lagkasse er ikke tillatt og skal ikke forekomme

5.2.1 Tilgang til konto

Lagleder har ikke tilgang til konto hos DNB. Dette har fotballens økonomiansvarlig og leder.

5.2.3 Betaling av fakturaer / utbetalinger / utlegg fra lagkonto

Ved betaling av fakturaer (cup deltagelser), utlegg osv. Skal dette sende til klubbens økonomiansvarlig som vil foreta utbetalingen.

(a) Cup deltagelser

For at vi skal utbetale avgift for deltakelse i cuper osv, så skal cup-invitasjon legges ved forespørsel om utbetaling.

(b) Utlegg

For å få utbetalt utlegg man har hatt skal utleggsskjema fylles ut og signeres av to personer rundt laget. Kvitteringer skal også medfølge.

VIKTIG!

Lagleder er ansvarlig for å oppebvare alle kvitteringer og fakturer for kontroll av regnskapet for laget

5.2.4 Regnskap lagkonto

Lagleder er ansvarlig for å føre enkelt regnskap for laget. Dette regskapet skal legges ved årsrapporten som legges frem på årsmøte.

5.3.0 Registrering av nye spillere

Lagleder har ansvar for at nye spillere blir registrert og meldt inn i Tune IL.

6.0 Undomsavdelingen

Målsetting for UA er å ha et KM lag og et eller flere breddelag pr. årsklasse.

Seriespill

CUP og turneringen

Ved CUP og turneringer anbefaler vi denne modellen hvis årsklassen har både KM og breddelag

 1. KM laget drar på egen turnering og tar med seg 2-3 breddespillere. Breddespillerene og foresatte informeres av trener om at de kanskje ikke får så mye spilletid, men får være med.
 2. Breddelaget drar på egen turnering og tar med seg 2-3 KM spillere. KM spillere og foresatte  informeres av trener om at de kanskje ikke får så mye spilletid, men får være med.
 3. Felles turnering for KM og Breddelag. Her blandes lagene i turneringen.

7.0 Kontaktliste

Navn: Verv: Mobil: E-mail:
Odd Olav Aamodt Leder 40421702 ooa@tunefotball.no
Alf.-Martin Nygård Nestleder 99736364 alf@tunefotball.no
Jon Martin Pettersen Leder for senioravdeling 95107077 jonmartin@ostfold-forsikring.no
Alf.-Martin Nygård Leder for ungdomsavdeling 99736364 alf@tunefotball.no
Jonas Jøers Leder for barneavdelingen 41436557 jonas@tunefotball.no
Kirsti Vikhals Leder for Jentefotballen 90049924 kirsti@tunefotball.no
Terje Bjerklund Medlemsansvarlig 95222730 Terje.bjerklund@bilbutikk1.no
Veronica Mathisen Økonomiansvarlig 95782613 veronica@tunefotball.no
Bjørn Jelsness Sportslig leder. 41472230 bjorn@tunefotball.no
SENIORAVD.
Herrer
Kjetil Fremstad Hovedtrener
Kenneth Reid Hjelpetrener
Per-Jørgen Høydal Lagleder
Damer
Lars Dalheim Trener 98906211 larsdalheim@live.no
Charlotte Carlsen Lagleder 98825700 charlotte.carlsen1@gmail.com
UNGDOMSAVD.
Junior
Thomas Graham Trener 97420511 tgm@sarpsborg.com
Eirik Minge Hjelpetrener/Lagleder 99453091 eirmin70@gmail.com
Lagleder
G15/16
Serevan Doski Trener 47251151 serevandoskii@Hotmail.com
Hjelpetrener
Lagleder
G13/14
Håvard Karlsen Trener 90661355 havkar@ostfoldfk.no
Amir Mracovic Hjelpetrener 93003692 mrakovic75@yahoo.no
Hjelpetrener/lagleder
Jonas Jøers Lagleder 41436557 jonas@tunefotball.no
J13/14
Robin Wilskog Trener 90574271 robin@okonomi-deler.no
Hjelpetrener/lagleder
BARNEAVD.
Gutter født 2005
Espen Sponalen trener 45396733 espen@tco.as
Hans Petter Bredholdt trener 91659244 hpb@jbv.no
Jørn Ove Jansen trener 90749764 j-o-ja@online.no
Svein Gunnar Hansen Lagleder 47454106 sveingh@icloud.com
Jenter født 2005
Thomas Bäckstrøm Trener 95126297 thomas.backstrom@sykehusapotekene.no
Hanne Kraft Trener 95726355 lande.blomster@interflora.no
Gutter født 2006
Katrine Hobbelstad Trener 90553583 katrine.Hobbelstad@borregaard.com
Knut Olav Farbrott Trener 90192998 kofabrot@yahoo.no
Øystein Simonsen Trener 41100059 oystein.tunheim@gmail.com
Jenter født 2006
Kirsti Nordhals Trener 90049924 kirsti@tunefotball.no
Lena Johansson Trener 97663581 lenjoh@hotmail.com
Gutter født 2007
Thomas Grasto Trener 97024424 thomas@frigaardgruppen.no
Hjelpetrener
Gutter født 2008
Are Fjeldberg Trener 95911351 are@arealtak.no
Morten Halvorsen Trener 91806543 mortenhalvorsen77@hotmail.com
Thomas Bäckstrøm Trener 95126297 thomas.backstrom@sykehusapotekene.no
Jørgen Slydahl Lagleder 95296360 jorgen.slydahl@glassteam.no
Jenter født 2008/2009
Pål Andre Czwartek Trener 92094364 pcz@danskebank.no
Carl Erik Emilsen Lagleder 91834192 carlerike@yahoo.com
Gutter født 2009
Jonas Jøers Trener 41436557 jonas@tunefotball.no
Pål Christian Hansen Trener 41659338 paal@che.no
Jimmy Blennerup Trener 98128456 blennerup@hotmail.com
Øyvind Barstad Lagleder 95187506 svebar@online.no
Gutter født 2010
Are Fjeldberg Trener 95911351 are@arealtak.no
Oddbjørn Brodal Hjelpetrener 938 20 793 Objordal@hotmail.com
Nils Rune Vikhals Lagleder  907 88 512 nils.rune@kamperhaug.no
Jenter født 2010
Stine Holstangen Trener
Anniken Asklien Trener 41469810 anniken_asklien@hotmail.com
Gutter født 2011
Christian Bromander Trener 456 98 968 cbromander@yahoo.com
Hjelpetrener