Hensikten med sportsplan

Hensikten med sportsplan er å ha en samlet plan for våre aktiviteter i Tune håndball. Planen skal være et hjelpemiddel for trenere og ledere, og skal gi noen klare retningslinjer og rammebetingelser for de forskjellige lagene. Planen bør være et levende dokument som hvert år bør oppdateres i forhold til den utviklingen Tune håndball ønsker.

Sportsplan skal:
For spillere:
Bidra til utvikling av basisferdigheter – situasjonsbestemte ferdigheter
Bidra til utvikling av hurtighet/reaksjonsevne/riktige bevegelser
Gi gode holdninger
Bidra til utvikling av samhandling/håndballforståelse

For trener:
Gi trenere i de enkelte aldergrupper et hjelpemiddel for håndballopplæring
Fortelle trenere hva som forventes av treningsinnehold i den aktuelle aldersgruppe
Øke trenerens kompetansenivå

For Klubben:
Være en langsiktig rettesnor som får alle til å trekke i samme retning
Gi presis informasjon om det sportslige arbeidet i vår klubb

Holdninger, motivasjon og miljø

Det er ikke godt nok at aktivitetene er gode, instruksjonen presis og miljøet tilpasset den enkeltes forutsetninger for læring, hvis spilleres, treneres og lederes holdninger ikke holder mål. Viktige momenter her er:

• Holdninger som angår krav til seg selv
• Holdninger som gjelder forhold til andre

Ledere og trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke håndballens anseelse i vårt nærmiljø. Slikt arbeid starter allerede fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for spillere, ledere og trenere i denne sammenhengen vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse.

Samspillet mellom holdninger og håndballferdigheter vil også være avgjørende for den enkelte spillers utvikling, hvor godt miljø vi har i laget, hvor gode lagkameratene kan bil og hvor godt LAGET kan bli.

Holdninger overfor medspiller
• Vær positiv, vær ”kopis” i alle sammenhenger
• Gi ros/oppmuntring
• Unngå kjeftbruk – godta at andre gjør feil
• Vær bidragsyter til konfliktløsning

Holdninger overfor motspillere
• Vis god sportsånd
• Vis respekt
• Fair Play

Holdninger overfor trener/lagleder
• LYTT (kanskje noe å lære)
• Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp
• Vær samarbeidsvillig
• Ikke snakk bak ryggen ved uenighet
• Gi beskjed ved forfall til trening/kamp
• Tilstreb lojalitet overfor treners/leders beslutninger

Holdninger overfor dommer/regelverk
• Godta dommerens avgjørelse
• Unngå negative reaksjoner – vær positiv

Holdninger overfor klubben
• Vær stolt av klubben din
• Tilstreb klubbfølelse og samhold
• Si JA når klubben ber deg om en tjeneste
• Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med håndball

Trenerens holdninger
• Husk at du er et forbilde for dine spillere
• Lytt til spillerne når de prøver å si deg noe!
• Vær gjerne uenig, men vurder tidspunktet for å ta det opp (under 4 øyne)
• Vær samarbeidsvillig overfor medtrenere/lagledere
• Ikke snakk bak ryggen ved uenighet
• Gi beskjed ved forfall til trening og kamp
• Ikke forskjellbehandle spillerne.
• Akseptere at spillerne er forskjellige både i oppførsel og sportslig forutsetning
• Skape en sosial tilhørighet – gi den enkelte spiller følelsen av å bli akseptert

Foreldrevettregler
• Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det
• Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
• Gi oppmuntring t både medgang og motgang – ikke gi kritikk
• Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap
• Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser
• Respekter lagleders bruk av spillere
• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp
• Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du

 

Sportsplan for Tune håndball


En sportsplan i Tune håndball skal være en retningslinje for alle trenere/lagledere som trener lag for barn, ungdom og voksne. Planen skal fungere som et verktøy for å kvalitetssikre vår aktivitet, og vi ønsker med denne at alle involverte etter hvert skal dra sammen i riktig retning.

Overordnede målsetting
Tune ønsker å gi alle barn og unge som ønsker det mulighet til å spille håndball i vår klubb. Alle nye spillere skal tas imot på en positiv måte, og forholdene skal legges til rette for at de raskt inkluderes sosialt i laget. Vi har alltid plass til nye spillere.

Klubben ønsker å tilrettelegge sin håndballaktivitet med tanke på å skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling. Gjøre tilbudet mer helhetlig i en progresjon fra år til år uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte lag.
Det skal være attraktivt å være trener i klubben, og vi skal tilby et godt utbygd støtteapparat og muligheter for faglig utvikling. Vi skal følge opp at lagene utvikler seg overens med:

• Ferdighetsmålene( teknisk ferdighet og spilleferdighet)
• Sosiale mål (samhørighet og konfliktløsning)
• Resultatmål (individuelt for laget – serie/cup)

Mental trening
Mental trening er et samlenavn for forkjellige metoder og teknikker, som alle prøver å påvirke og kontrollere menneskenes følelser og oppførsel. Vi i Tune IL syns det er viktig med mental trening fra første stund og gjennom hele håndballkarrieren. Tanken kommer før følelsene – følelsene styrer og påvirker utøverens oppførsel. Har du sterke negative følelser foran en kamp eller et hoppskudd, er det en stor risiko for også å oppføre deg ”som det indre har tenkt”. Derfor er det viktig at utøverne styrer det indre slik at tanker og bilder blir positive. Det fører på sikt til positive handlinger. Disse tankene skal vi i Tune IL hjelpe utøverne med å klare slik at de mestrer situasjonen og får en bra dag. ”JEG VIL – JEG KAN”

Håndballskole

Hovedmål
Håndballskolen skal være et allsidig og variert aktivitetstilbud til jenter og gutter i alderen 6-9 år. Den drives etter idrettsforbundets bestemmelser om barn og allidrett, men med hovedvekt på håndball.

Treningsplan
Trening minst en gang pr. uke i gymsal. Vektlegge:

• Balltilvenning gjennom lekbetonte øvelser
• Øve inn grunnleggende momenter som kast-mottak
• Stimulere den fysiske og sosiale utviklingen på en positiv måte

Følgende hovedområder gjennomgåes
• Ballbehandling
• Lekbetont småspill for å trene samhandling
• Grunnleggende bevegelsestrening
• Trivsel og trygghet
• Lære regler for minihåndball

Jenter 8 – 9 år
Hovedmål
Treningen skal være allsidig og lekbetont. Den skal inneholde Grunnleggende bevegelsestrening med og uten ball og grunnleggende ballbehandling. Det er viktig å tilrettelegge og motivere til å løse bevegelsesoppgaver, slik at barna opplever gleden ved å lykkes.

Treningsplan
Trening minst 1 gang pr. uke i gymsal/liten bane med vektlegging på:
• Lekbetonte øvelser som krever ballbehandling (kast – mottak)
• Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet
• Grunnleggende bevegelsestrening med vekt på håndballspillet
• Teoretisk gjennomgåelse av (mini) håndballregler
• Ikke faste keepere

Følgende hovedområder gjennomgåes

• Kast (veiledning i riktig utvikling av ”eget” kast)
• Teknikker (Ballbehandling, 3-skrittsregel, mottak, kast med høy arm, kast med
begge armer, fallteknikk, finter v/h)
• Skudd (grunnskudd, hoppskudd, kantskudd)
• Dribling (skritt og dribling, innspill, gå imellom)
• Forsvar (Utgangsposisjoner, sidelengs bevegelse, støting, blokkering av skudd,
fotarbeid)
• Spillet (hva er lagspill? Samspill med andre. ”Alle skal kjenne på ballen”)
• Regler (Bane, skritt, frikast, innkast, avkast)

Trenere på dette nivå bør har Trener 1 kompetanse eller få tilbud om dette.

Jenter 10 – 11 år
Hovedmål
Det som er tidligere innlært vil nå være en allsidig og grunnleggende basis for mer målrettet idrettsopplæring. I denne aldersgruppen skal vi gi utøverne mer å spille på, her er det viktig at de lærer seg ulike trekk og formasjonstrekk. Det er fortsatt viktig at alle opplever mestring, og at alle føler at de er en del av laget.
Trenere (foreldre) må ikke bare være opptatt av resultater. Utvikling av individuelle ferdigheter hos spillerne vil medføre at laget blir bedre. Husk et håndballag består av 6 utespillere som sammen skal prestere. ”Du kan tidlig se om en spiller har talent……men du kan IKKE si at en spiller ikke kan bli god………før minst ved 15-års alder”

Treningsplan
Trening minst 2 ganger pr. uke, hvorav en bør være i hall. Det må legges stor vekt på allsidig teknikktrening og allsidig bevegelsestrening med ball. Finting og pasningsvarianter er sentrale elementer i treningsarbeidet. Styrketrening med ”egen” vekt. Gi innføring i hvordan man skal bevege seg på banen – regelkunnskap. 50% av treningen bør være teknikk.

Følgende hovedområder gjennomgåes
• Pådrag/viderespill
• Motta ball i fart
• Grunnskudd – hoppskudd, kantskudd, fallteknikk
• Finter (tobeinsfinte med gjennombrudd, dribleserier)
• Fotarbeid i forsvar, støting, telling, 6-0 / 5-1 forsvarstaktikker

Skap trygghet – vær rettferdig – og du blir en trener med suksess

Jenter 12-13 år
Hovedmål
I denne aldersgruppen skal det trenes allsidighet og en skal legge vekt på at spillerne får prøve seg på forskjellige spilleplasser både på trening og i kamp. Grunnleggende ballbehandling skal prioriteres samt enkle skudd og enkle skuddavslutninger basert på samarbeid med andre spillere.

Treningsplan
Trening minst 2 ganger pr. uke Utfordringen er fortsatt å utvikle artistiske ferdigheter. Det bør utarbeides en årsplan for sesongen med hovedmål og delmål. Følgende oppdeling kan benyttes:
• Grunntreningsperiode 01.05 – 20.08
• Spesialiseringsperiode 01.08 – 15.09
• Konkurranseperiode 15.09 – 20.12
• Kort grunntrening/oppkjøring 20.12. – 04.01
• Konkurranseperiode 04.01. – 01.04

Følgende hovedområder gjennomgåes
De samme momentene som på J10/11 gjelder også for dette alderstrinn, men på høyere nivå. Det vil si raskere pasninger, hardere skudd og bedre plasserte skudd. Kast med høy arm. Beherske forskjellige pasningsformer. Beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd. Bevisstgjort bruken av strekspiller. Skuddfinte, tobeinfinte, piruett, innspill og skuddblokkering.

• Pådrag/viderespill
• Motta ball i fart
• Grunnskudd – hoppskudd, kantskudd, fallteknikk
• Finter (tobeinsfinte med gjennombrudd, dribleserier)
• Fotarbeid i forsvar, støting, telling, 6-0 / 5-1 forsvarstaktikker
• Overgangsspill, rulle, innspill, kryssing,sperre
• Snappesituasjoner
• Ankomstspill, spillbarhet, rulle, frispille kant, overgangsspill
• Forsvarsformasjoner ( 5-1, 6-0, 3-2-1)

Trener bør ha trener II utdanning eller gis tilbud om dette.

Jenter 14-15 år
Hovedmål
På dette alderstrinnet legger vi vekt på teknisk trening med ballbehandling og kasteteknikk i stort tempo og med stor bevegelse. Vi fokuserer på at utviklingen av gruppetilhørighet og samhold i laget gir individuell trygghet og selvfølelse som tjener laget både i trenig og konkurranse.

Treningsplan
Trening minst 2-3 ganger pr. uke, med 2 økter i hall i sesongperioden (1.9 – 31.3). Vektlegge hovedmomentene i håndballspillet som:
• Teknikk forsvar
• Taktikk forsvar
• Teknikk angrep
• Taktikkangrep
• Målvakt

Følgende hovedområder gjennomgåes

• Pasninger Skal beherske pasningsformer /forover,sideveis,direkte,stuss) i normalt
tempo uten og med motstander.
• Skudd Skal beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd. Øves på å
perfeksjonere spesialskudd (høyt, lavt, rett, vridd, stuss, skru) mot
forskjellig forsvarspress
• Finter Spilleren skal trene inn forskjellige type finter, som høyre-venstre,
piruett, hoppfinte, overslagsfinte m.m.
• Ferdighet NHF’s teknikkmerke i sølv bør alle greie. 20% bør greie gullmerke.
• Unngå skader Obligatorisk uttøying, øve fallteknikk, bruke balansebrett
• Samhold Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre.
Understrek betydningen av lagspill. Legg vekt på at spillerne møter til
avtalt tid. Varsle forfall til kamp/trening.

Jenter 16-17 år
Hovedmål
På dette alderstrinnet legger vi vekt på tekniske ferdigheter og blikk for spillet (vurdering av muligheter) slik at utøverne velger gode løsninger i ulike situasjoner. Ferdigheter videreutvikles individuelt i forhold til spillerens posisjon og nivå. Alle spillere skal beherske minst to spilleposisjoner.

Treningsplan
Trening minst 3 ganger pr. uke – helårstrening. Halltrening suppleres med variert trening ute eller inne. Vektlegging av fysisk trening – tøffere trening. Større rom for individuell trening. Spesialisering i forhold til spilleplasser. Variasjon i intensitet. Håndballteori som faseinndeling m.m. innføres gjennom teori.

Aldersgruppen er utsatt i forhold til frafall av spillere. Et viktig moment i treningsplanleggingen vil derfor være at klubben, trenerne og spillerne har samme oppfattelse av hvor mye man skal trene. Det er viktig å kunne gi alle spillerne muligheten til å fortsatt være i miljøet gjennom trening/dømming uten å følge et 100% treningsopplegg.

Følgende hovedområder gjennomgåes

• Teknikker: fotarbeidet forover/bakover, støting/takling, samarbeid, sikring,
startteknikk hvem starter, hvem tar returer, overtaking, varsling,
skjerming, markering og merking

• Formasjoner: 5-1 godt, 6-0 og 3-2-1 taktisk anvendt i forhold til motspiller, 5-1 spiller
mot spiller. Krav til oppfattelse av ”snappesituasjoner”, startsituasjoner.
Returballer fra eget mål

• Ferdigheter: Pasning/mottak under fart/bevegelse, korte/lange pasninger,
Løpteknikk, ballsprett i stor fart, løpe i luker, trekke på seg 2 spillere,
gjennombrudd, skuddvarianter under fart, ta ansvar, bruke sjansene.

• Spillet: Kontringer – en eller flere spillere, pasninger/skudd, bredde – dybde,
kortpasninger, tempovariasjoner, tre og to kombinasjoner, starte
opprulling, ankomstkombinasjoner.

• Samhold Sterk lagfølelse gir sportslig suksess. Trenersamlinger på 2-3 dager er
viktige. Spillerne må pålegges å varsle forfall til kamp/trening i god tid.

Skroll til toppen