SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

For å oppnå våre målsetninger har vi utarbeidet retningslinjer som skal svare ut sportslige spørsmål i forskjellige sammenhenger. Punktene på denne siden oppdateres og videreutvikles av Tune IL Fotballs sportslige utvalg. 

Ved sterke uenigheter i saker relatert til områdene våre retningslinjer dekker, skal trenerne/trenerveilederen legge fram saken for sportslig utvalg som tar en endelig avgjørelse. Dette gjelder både i barne- og ungdomsfotball.

1) SAMARBEID PÅ TVERS AV ÅRSKLASSER

Klubben skal sørge for å gjøre det enkelt å samarbeide på tvers av årsklasser og hjelpe til med å arrangere felles treninger og sosiale arrangementer.

Spillergruppene som spiller samme format skal så langt det lar seg gjøre ha samme treningstid slik at det blir enklere for trenerne/veilederne å ha noen felles øvelser og noen øvelser/spill på tvers av årsklasser.

De forskjellige formatene er følgende:

3er fotball – 6-7 år
5er fotball – 8-9 år
7er fotball – 10-11 år
9er fotball – 12-13 år
11er fotball – 14+ år

Alle spillere har som hovedregel tilhørighet til egen årsklasse. Spillere som selv ønsker og kan ha godt av å trene og/eller spille kamper i andre årsklasser enn sin egen kan få tilbud om det.

Det gjelder både årsklasser opp og ned, både i barnefotball og ungdomsfotball.

I enkelte tilfeller kan det av praktiske, trivselsmessige eller andre årsaker være mest hensiktsmessig at en spiller i hovedsak deltar i en annen årsklasse enn sin egen.

I barnefotballen skal det være stor fleksibilitet og vi kan rullere ofte på hvem som eventuelt trener og spiller kamper med andre årsklasser der det kan gi spilleren positive opplevelser.

I ungdomsfotballen kan det lages fastere hospiteringsordninger for enkeltspillere som kan få et positivt utbytte av å spille i andre årsklasser enn sin egen, men det skal fortsatt være fleksibelt og det kan rulleres på aktuelle spillere.

Både trenerveilederen, trenerne til spilleren og trenerne til laget under/over kan ta initiativ til slike ordninger. I alle tilfeller skal det være en god dialog mellom trenerne for begge lag, den aktuelle trenerveilederen og spilleren/foreldre til spilleren samt spillerutvikler i de årgangene det er aktuelt.

Enkeltspilleres egne ønsker, mulighet for utvikling og trivsel bør prioriteres.

Ved sterke uenigheter, skal trenerne/trenerveilederen legge fram saken for sportslig utvalg som tar en endelig avgjørelse.

2) DIFFERENSIERING I TRENINGSARBEIDET

Differensiering er å gi hver spiller utfordringer i forhold til eget ferdighetsnivå.

Allerede i den første perioden av barnefotball (5-7 år) kan vi gjøre dette på treninger ved å utfordre de som har kommet lengst ifht å gjøre øvelser litt raskere eller gjøre øvelsene på en litt mer avansert måte enn de andre.

I den andre perioden av barnefotball (8-11 år) kan vi i tillegg ha spill- eller ferdighetsøvelser med differensierte lag/grupper. Det er viktig for spillernes mestringsfølelse og utvikling at det differensieres i stor grad der det er et ferdighetsmessig stort sprik i gruppa.

Det bør ikke lages faste ordninger med faste grupper på hver trening, men dynamiske grupper som gjør at alle spillerne får utfordringer tilpasset sitt nivå i størst mulig grad – noen ganger med ekstra utfordringer, andre ganger noe enklere.

Alle treninger bør inneholde øvelser hvor hele spillergruppen er samlet for å fremme fellesskapsfølelsen og det sosiale.

I ungdomsfotballen er det fortsatt viktig å holde hele spillergruppen samlet på deler av hver trening. Her kan vi ha større deler av treningen med faste, differensierte grupper.

3) LAGINNDELING SERIE OG TURNERINGER

I barnefotball opp til 10 år bør det meldes på jevne lag i serie. I turneringer kan vi eksperimentere med ulike lagsammensetninger.

Fra 10 år og oppover kan det lages et differensiert kamptilbud hvis trenerne og trenerveileder er enige om det.

Et differensiert kamptilbud i barnefotballen går ut på å melde på lag på ulike nivåer (spillform, årsklasse og/eller ferdighetsnivå) for å møte forskjellig type motstand og gi spillerne både positive opplevelser og sportslig utvikling.

Det skal med jevne mellomrom rulleres på hvem som spiller på de ulike lagene på en måte som gjør at alle spillerne både opplever mestringsfølelse og får utfordringer.

Ved differensiering av kamptilbud, skal det kommuniseres godt ut til spillere og foreldre i forkant hvorfor og hvordan det er tenkt gjennomført.

Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotball!

Alle treninger bør inneholde øvelser hvor hele spillergruppen er samlet for å fremme fellesskapsfølelsen og det sosiale.

I ungdomsfotballen er det fortsatt viktig å holde hele spillergruppen samlet på deler av hver trening. Her kan vi ha større deler av treningen med faste, differensierte grupper.

4) KAMPGJENNOMFØRING

Østfoldmestere

Kamper i barne- og ungdomsfotballen er en utviklingsarena for enkeltspillerne! I kampene skal spillerne øve på momenter de trener på i kampsituasjon.

Trenerne bør lage mål for enkeltspillere, samarbeid mellom to-tre spillere eller laget som helhet for hver kamp (f.eks. gjøre en spesiell finte/få til et veggspill/ikke bli driblet/få hele laget i angrep) og rose spillerne/laget når de får til dette.

I barnefotballen skal alle spillere få tilnærmet lik spilletid i alle kamper.

I ungdomsfotballen bør alle som er med på kamp få spilletid i hver kamp og spilletid som minimum tilsvarer én omgang i gjennomsnitt gjennom sesongen dersom de har et akseptabelt treningsoppmøte og viser gode holdninger.

Holdninger og prestasjoner (ikke resultat) skal være fokus i alle kamper i barne- og ungdomsfotball.

I ungdomsfotballen er det fortsatt viktig å holde hele spillergruppen samlet på deler av hver trening. Her kan vi ha større deler av treningen med faste, differensierte grupper.

Skroll til toppen