torsdag, januar 23, 2020

Innhold

Godkjent dato: 15.08.2019
Ansvarlig: Odd Olav Aamodt
Sist oppdatert: 15.08.2019

Årsmøtet

Årsmøte er klubben høyeste myndighet og avholdes hver år i løpet av mars måned. Innkalling til årsmøte legges ut på vår hjemmeside.

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer over 15 år kan stemme på årsmøte

2.1 Organisasjonskart

2.2 Rollebeskrivelser styret

Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av lokale forhold og rammebetingelser. Man må forsøke å trekke det beste ut av hver enkelt i et samlet teamarbeid. Dette betinger at styret går til en ny arbeidsperiode med åpenhet om sterke og mindre sterke sider – slik at oppgavene kan fordeles på en optimal måte.

2.1.2 Styret

 • Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.
 • Visjon- og verdiarbeid. • Økonomisk -/ og drifts kontroll.
 • Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.
 • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattester.

2.1.3 Leder

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
 • Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver under Kvalitetsklubbansvarlig).
 • Ansvarlig politiattestordningen (Se detaljerte oppgaver under ansvarlig politiattester).
 • Leder barnefotball (Se detaljerte oppgaver under Leder barnefotball)
 • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.
 • Klubbens pressekontakt.
 • Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner.
 • Hovedansvar for klubbhåndboken og oppdatering av denne.

2.1.4 Nestleder

 • Stedfortreder for leder.
 • Ansvarlig politiattestordningen (Se detaljerte oppgaver under ansvarlig politiattester).
 • Ansvarlig banedisponering (Se detaljerte oppgaver under Banedisponering)
 • Overgangsansvarlig (Se detaljerte oppgaver under overgangsansvarlig)
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.

2.1.5 Økonomiansvarlig

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
 • Føre fortløpende regnskap i Visma
 • Legge utbetalinger til godkjenning av leder
 • Følge opp regnskapsfører.

2.1.6 Ansvarlig jente / damefotball

2.1.7 Leder Barnefotball (ikke besatt)

2.1.8 Leder ungdomsavdelingen

2.1.9 Dugnadsansvarlig (Ikke besatt)

2.1.10 Leder foreldreutvalget

2.2 Andre roller / oppgave-beskrivelser

2.2.1 Senior / Junior utvalget

2.2.2 FIKS ansvarlig

 • Forankring – påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon – påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS.
 • Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.
 • Behandle overganger og betale overganger

2.2.3 Overgangsansvarlig

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement». For å sikre at en slik overgang skal skje på en ryddig måte, er det viktig at lederen kjenner til rutinene i slike saker, eller eventuelt delegerer slike saker til en annen person i styret.

2.2.4 Ansvarlig politiattester

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest.

Ordningen i korte trekk:

 • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
 • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
 • Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
 • Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styre oppnevnte personen i idrettslaget.
 • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene:e-post: politiattest@idrettsforbundet.no – telefon: 800 30 630

2.2.5 Ansvarlig banedisponering

Det er mange fordeler ved å la hele årstrinn trene samtidig. Spillere på årstrinnet kjenner hverandre på banen og dermed også i skolegården! Samtidig blir barn fra forskjellige skoler kjent med hverandre gjennom fotballen før de skal gå sammen på ungdomstrinnet. Man kan tilrettelegge for differensierte treninger ut fra ferdighetsnivå og modning. Det er også mange fordeler med å organisere klubbens treningstider slik at det legges til rette for hospitering.

En ansvarlig for banedisponerings oppgaver:

 • Til en hver tid ha den fulle oversikten over klubbens treningstider og kamper.
 • Sørge for at disponeringen av banen legges lett tilgjengelig for alle i klubben,på f.eks. hjemmesiden.
 • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/lagledere og banedisponeringsansvarlig.
 • Legge til rette for at hele årstrinn kan trene sammen.
 • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering(eks at 12 og 13 åringer trener på ulike dager)

2.2.6 Sportslig leder

 • Utvikling og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet –og at disse blir fulgt.
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 • Ansvar for trenere
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.
 • Ansvar for trenerveileder
 • Leder for Junior / Senior utvalget (

2.2.7 Trenerveileder (ikke besatt)

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan.
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere i samarbeid med sportslig leder
 • Trenerveileder rapporter til Sporslig leder

2.2.8 Spillerutvikler (Ikke besatt)

 • Følge opp spillere som er med på by/sone/krets/landslag.
 • Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging.
 • Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/trenerkoordinator og lagenes trenere.
 • Bistå ved valg om hospitering.
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.
 • Utarbeide rød tråd, sammen med sportslig leder, trenerveileder, aktuelle trenere og fotballstyre (sportsplan).

2.2.9 Fair Play ansvarlig (Ikke besatt)

Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder.

Følgende oppgaver er viktige for Fair Play-ansvarlig:

 • Ha Fair Play møter med trenere/lagledere og ungdoms- og seniorspillere
 • Informere spillere, ledere og foresatte om foreldrevettregler i barnefotballen
 • Engasjere foreldre rundt lagene ved hvert enkelt lag med fokus på Fair Play
 • Arrangere Fair Play-skole for barnefotball-lagene

2.2.10 Dommerkoordinator (Ikke besatt)

Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

 • Klubbens dommere
 • Klubbens styre og administrasjon
 • Lagledere og trenere• Fotballkretsen
 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold  til antall lag.
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.
 • Heve dommerens status i klubben!

2.2.11 Oppstartsansvarlig (Ikke besatt)

Tune IL fotball vil at møtet med barnefotballen skal være så positivt som mulig. Klubben ønsker at en person har et spesielt ansvar for oppstart av nye årskull i klubben. Deter viktig at oppstartsansvarlig kjenner godt til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

Følgende oppgaver er viktige for Oppstarts-ansvarlig:

 • Bistå ved rekrutering til det nye laget.
 • Spre informasjon om klubben, pålagte avgifter og     oppstartstidspunkt til foresatte.
 •  Arrangere første foreldremøtet med de foresatte til spillerne på det nye laget.
  Det første foreldremøte bør inneholde en del der klubbens historie,  verdier, mål etc blir presentert av en sentral person i klubben. Det gir foreldrene inntrykk av en klubb og ikke bare et enkelt lag og er en god investering for å få med foreldre til å bidra rundt årgangen.
 •  Arrangere de første treningene til det nye laget. Det er viktig av ansvarlig er godt forberedt, har nødvendig utstyr tilgjengelig og at innholdet i treningene bygger på klubbens sportsplan.
 •  Bistå ved inndeling av lag. Det er viktig å ha tenkt gjennom sammensetning, antall spillere osv.

3.0 Utvalg og komiteer

3.1 Sportslig utvalg

3.2 Foreldreutvalget

3.3 Arrangementkomite